Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, (azaz mint érintettet) intézményünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Intézményünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Intézményünk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Kik vagyunk?

A Intézményünk neve: Észak Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

A Intézményünk székhelye: 3515, Miskolc-Egyetemváros C/2 fszt/1.

A Intézményünk honlapja: www.infoklaszter.hu

Telefonszámunk: +3630 37554 31

Adatvédelmi kérdésekben forduljon Bárdosné dr. Soós Viktória ügyvezetőhöz az info@infoklaszter.hu email címen!


Az általunk kezelt személyes adatok

Adatkezelési tevékenység

Adatkezelési tevékenység rövid leírása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Továbbítás harmadik félnek

Törlési határidő

Az klaszter tagjelöltek nyilvántartása

Az alábbi adatokat kezeljük: név, email cím,

Az tagfelvételi eljárás lebonyolítása, a tagokról való megalapozott döntés

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés előkészítése

nem

A tagfelvételről való döntést követő 30. nap.


Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók

Intézményünk az adatok kezelése az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Google LLC - Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 –

Weboldal: https://www.google.com/

Tárolt adatok:név, telefon, email

Műveletek: a Google űrlapkezelési szolgáltatása során itt tárolódnak a feliratkozók adatai.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

A személyes adatokat Ön bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve az Intézményünkkel történő kapcsolattartása során, ezért kérjük, hogy adatai közlésekor ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik és az érintetteket előzetesen tájékoztatta a jelen adatkezelésről és annak körülményeiről, illetve a jelen adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

A hozzájárulás megadása önkéntes. Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Intézményünkhöz címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítés a 2. pontban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldhető. A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel, azonban az nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Intézményünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozó igénybevétele esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák jogellenesen az Ön személyes adatait.

Intézményünk külföldre (sem EGT-n belülre, sem harmadik országba) nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Intézményünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Intézményünk adatkezelésében, adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Intézményünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az 2. pontban megadott e-mail, illetve a megadott postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat a törvényes határidőn belül megküldjük az Ön által megadott elérhetőségre.

Ön a személyes adatai kezeléséről

 • tájékoztatást kérhet (beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatairól másolatot kérjen,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését,
 • kérheti adatai törlését,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint
 • élhet az Önre vonatkozó, Ön által az Intézményünk rendelkezésére bocsátott és Intézményünk elektronikus adatbázisában kezelt adatai vonatkozásában az adathordozhatósághoz való jogával, illetve
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Intézményünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a 2. pont szerinti weboldalon történik.

Miskolc 2022.02.08

Csatlakozz és légy tag

Részletek